Utvecklingspolitiska kommissionen

Utvecklingspolitiska kommissionen är det enda organet i Finland som gör systematiska och breda uppföljningarna och utvärderingarna av Finlands utvecklingssamarbete och utvecklingspolitik. Statsrådet tillsätter Utvecklingspolitiska kommissionen för en regeringsperiod i taget. Medlemmarna består av riksdagspartierna, intresse- och frivilligorganisationer samt universitet som ingår i nätverket UniPID.

Vad är utvecklingspolitik?

Utvecklingspolitikens ändamål är att minska fattigdom och ojämlikhet på det sätt som fastställts i internationella avtal och förbindelser som Finland har godkänt. Agenda 2030 och de 17 globala målen för hållbar utveckling utgör grunden för utvecklingspolitiken. Finlands egna målsättningar preciseras i regeringens utvecklingspolitiska program som utarbetas för varje regeringsperiod.

Utvecklingspolitiken är en del av Finlands och Europeiska unionens yttre förbindelser. De utvecklingspolitiska målen främjas genom utvecklingssamarbete och bistånd i olika former, i partnerländer och globalt. Det är också viktigt att stärka koherensen mellan olika politikområden till stöd för den globala utvecklingen, och att bidra med ett utvecklingsperspektiv i Finlands utrikes- och säkerhetspolitik och externa ekonomiska relationer.