Täysistunnot

Helmikuu 2020

6.2.2020 järjestetty täysistunto oli uuden toimikunnan järjestäytymiskokous, jossa valittiin KPT:n puheenjohtajisto. Kehitysyhteistyö- ja ulkomaankauppaministeri Skinnari tervehti myös uutta toimikuntaa ja päivitti jäsenistöä kehityspolitiikan ajankohtaisista aloitteista. Keskusteltiin toimikunnan kauden 2020-23 suunnittelusta ja kuultiin kestävän kehityksen Agenda2030 selonteosta ja Suomen kestävän kehityksen maaraporttista (VNR) YK:lle.

Täysistunnon pöytäkirja 06022020 (pdf)

 

Maaliskuu 2020

19.3.2020 järjestetty täysistunto toteutettiin poikkeuksellisesti videoituna ja toimikunnan Howspace -työtilaan tallennettuna juuri puhjenneen koronavirustilanteen vuoksi. Istunnossa kuultiin ulkoministeriön verotus ja kehitys –toimintaohjelman 2020-2023 ennakkoesittely. Toimintaohjelman tavoitteena on ohjata Suomen toimia kehitysmaiden oman verotuskyvyn vahvistamiseksi ja kehitysyhteistyövaroin tuettujen yritysten verovastuullisuuden varmistamiseksi.  Lisäksi kuultiin EU:n EU:n Afrikka-strategiasta ja toisaalta Suomen Afrikka-strategian valmistelun yhteyksistä ja maaohjelmien painotuksista. Täysistunnossa esiteltiin myös keityspoliittisen selonteon elementtejä ja sovittiin KPT:n neuvoa-antavasta roolista selonteon valmistelussa.

190320 KPT täysistunto esityslista (pdf)

 

Toukokuu 2020

28.5.2020 Täysistunnossa kuultiin kehityspoliittisen alivaltiosihteerin Elina Kalkun alustuksen kehityspolitiikan ylivaalikautisia periaatteita koskevan selonteon sisältösuunnitelmista ja prosessin etenemisestä. Keskusteltiin toimikunnan roolista periaatteiden laadinnassa. Lisäksi hyväksyttiin toimikunnan työohjelma 2020-23 sekä viestintästrategia.

KPT täysistunto 28052020 (pdf)pöytäkirja

 

Marraskuu 2019

28.11.2019 täysistunnossa käsiteltiin pääasiassa kuluneen kauden 2016-2019
tavoitteita ja tuloksia sekä pohdittiin uudistustarpeita evästyksenä uudelle toimikunnalle. Keskustelun taustaksi kuultiin pääsihteerin katsaus toimikauteen.
FIANT Consulting Oy:n edustajat esittelivät KPT:n uutta toimikautta varten laadittua sidosryhmäselvitystä.

KPT:n täysistuntopöytäkirja 28112019 (pdf)

 

Syyskuu 2019

12.9.2019 KPT:n täysistunnon pääaiheena oli valtioneuvoston asetus Kehityspoliittisesta toimikunnasta –asetustekstin ja perustelumuistion hyväksyminen.  Asetus vakinaistaa toimikunnan pysyväksi riippumattomaksi yksiköksi ulkoministeriön yhteyteen. Asetus ja sitä täydentävä perustelumuistio vahvistavat toimikunnan roolia ja toimintaedellytyksiä Suomen kehityspolitiikan ja kestävään kehitykseen liittyviin globaalikysymyksien neuvoantavana elimenä. Täysistunnossa käytiin keskustelua asetustekstistä ja sen tarkennuksista. Tämän jälkeen KPT äänesti asetustekstin hyväksymisestä. Tämän lisäksi ulkoministeriön kehityspoliittisen osaston johto kertoi ministeri Skinnarin pyynnöstä hallituskauden kehityspolitiikan strategisesta päivittämisestä ja yhteistyöstä KPT:n kanssa.

KPT täysistunto pöytäkirja 12092019 (pdf)

 

Toukokuu 2019

23.5.2019 järjestetyssä täysistunnossa käsiteltiin koulutusta, opetusta ja oppimista Suomen kehityspolitiikan nousevina teemoina. Koulutus ja opetus ovat olleet kehitysrahoituksen valossa yksi Suomen merkittävimmistä toimialoista viime vuosikymmeninä. Suomi on lähtenyt vahvasti mukaan ratkaisemaan ”globaalia oppimisen kriisiä” ja rakentanut aktiivisesti hallintoa, oppilaitoksia ja järjestöjä yhdistäviä kumppanuuksia teeman ympärille. Kehityspoliittisen toimikunnan mukaan tämä suuntaus on erittäin toivottava. Täysistuntokeskustelussa kartoitettiin uusia suuntia teeman tiimoilta. Aiheesta alusti  suurlähettiläs, johtava asiantuntija Tuula Yrjölä ulkoministeriöstä. Lisäksi täysistunnossa päivitettiin KPT:n roolista KPT mandaatin valmistelussa sekä asetusprosessissa.

KPT täysistunto pöytäkirja 23052019 (pdf)

Maaliskuu 2019

14.03.2019 pidetyn täysistunnon pääaiheena oli KPT:n oman raportin ”Suomen kehityspolitiikan tila 2019 – Globaalia vastuuta yli hallituskausien ja hallintorajojen” hyväksyminen. Raportin tavoitteena on palvella seuraavan hallitus-kauden kehityspolitiikan laadintaa, tuoda sille jatkuvuutta ja lisätä johdonmukaisuutta yli politiikkarajojen. KPT esittää raportissa konkreettisen, Agenda2030 mukaisen hallituskaudet sekä hallinnon rajat ylittävän mallin. Mallin ytimen muodostaa kehityspolitiikka ja sen pysyvät osat (arvot, periaatteet, päätavoitteet, rahoituspolku, humanitaarisen avun ja kehityspolitiikan ”jatkumo” sekä riippumaton arvio) sekä sitä tarkentava, muutosta ohjaava hallituskausittain laadittava strategia. Malli näkee kehityspolitiikan oleellisena osana Suomen kestävän kehitykseen liittyvää, poikkihallinnosta globaalia vastuuta, johon ei toistaiseksi ole kiinnitetty riittävästi huomiota. Raportti pyrkii vastaamaan tähän haasteeseen ja hahmottelee perustaa tiivistetylle, monialaiselle yhteistyölle kestävän kehityksen tavoitteiden edistämiseksi.

KPT täysistunto pöytäkirja 14.03.2019 (pdf)

Tammikuu 2019

31.1.2019 täysistunnossa saatiin tilannekatsaus Suomen verotus ja kehitys -toimintaohjelman ( 2016-2019) toimeenpanosta, tuloksista ja jatkopainotuksista. Kehityspoliittinen toimikunta on ollut aktiivisesti mukana Suomen verotus ja kehitys –toimintaohjelman laadinnassa ja käynnistämisessä vuonna 2016. Toimintaohjelma perustuu Kestävän kehityksen Agenda 2030:n tavoitteille, joiden saavuttamiseen tarvitaan kehitysyhteistyövarojen lisäksi myös muita rahoituslähteitä, kuten kehitysmaiden kotimaista rahoitusta. Toisen aiheena täysistunnossa käytiin lähetekeskustelu KPT:n raportista ”Suomen kehityspolitiikan tila 2019: Kehityspolitiikan hallituskaudet ylittävä perusta.

KPT täysistunto pöytäkirja 31.01.2019 (pdf)

Marraskuu 2018

15.11.2018 täysistunnon pääteemana on 1.7.2019 alkava Suomen EU-puheenjohtajuuskausi ja Kehityspoliittisen toimikunnan toiminnan suunnittelu siihen liittyen. Puheenjohtajana Suomi edustaa unionin jäsenvaltioita suhteessa muuhun maailmaan sekä koordinoi jäsenmaiden kantoja. Tässä roolissa Suomi voi vaikuttaa siihen, miten meneillä olevissa prosesseissa edetään, millaisiin lopputuloksiin päästää tai mitä uutta nousee EU:n agendalle. Käsiteltäviksi asioiksi puheenjohtajuuskaudella nousee komission seuraavan työohjelman valmistelu, EU:n rahoituskehys vuosille 2020–2027 (Multiannual Financial Framework, MFF), EU-Afrikka -suhteet sekä Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren ns. AKT-maiden ja EU:n välisen Cotonoun sopimuksen jatko. Lisäksi on mahdollista, että EU:n sukupuolten tasa-arvoa edistävän toimintasuunnitelman päivitys käynnistyy (Gender Action Plan, GAP). Kehityspoliittisen toimikunnan mukaan Suomen ei pidä jättää väliin mahdollisuutta profiloitua EU-puheenjohtajuuskaudellaan todellisena kestävän kehityksen ja tasa-arvon edistäjänä.

KPT täysistunto pöytäkirja 15.11.2018 (pdf)

Syyskuu 2018

6.9.2018 täysistunnon pääteemana oli finanssisijoitusten rooli kansainvälisen ja kansallisen kehityspolitiikan muutoksessa. Alustuksessa kuultiin kehityspoliittisen osaston kokemukset kuluneelta hallituskaudelta finanssisijoituksista uutena rahoitusvälineenä sekä tulevaisuuden kehittämisideoista.

KPT täysistunto pöytäkirja 06092018 (pdf)

Toukokuu 2018

17.5.2018 täysistunnossa ulkoministeriö esitteli Suomen suunnitelmaa kehitysyhteistyörahoituksen 0,7 %bktl -osuuden saavuttamiseksi. Suomi on pudonnut yhä kauemmaksi verrokkimaiden tasosta ja eri sektorien rahoitus on laskenut. Polun kohti 0,7 prosenttia bktl:stä tulisi perustua suunnitelmaan, jonka takana on vaalikaudet ylittävä, mahdollisimman laaja konsensus ja tavoite olisi hyödyllistä saavuttaa vuonna 2028. Pääasiallinen muoto rahoituksen lisäämiseksi olisi lahjamuotoisen avun kasvattaminen, jonka lisäksi tarvitaan myös laina- ja sijoitusmuotoista rahoitusta. Lisäksi täysistunnossa keskusteltiin Kehityspoliittisen toimikunnan roolista ja tulevaisuudesta, josta esitettiin keskeisiä kysymyksiä jäsenille, asiantuntijoille ja valtionhallinnolle. Niitä olivat mm. toimikunnan jatkuvuus, mandaatti ja KPT:n sijainti (hallinto).

KPT täysistunto pöytäkirja 17.5.2018 (pdf)

Maaliskuu 2018

22.3.2018 täysistunnon päätehtävänä oli KPT:n arvioraportin ”Suomen kehityspolitiikan tila 2018” tekstin hyväksyminen. Teksti käytiin läpi kappale kappaleelta ja siihen otettiin vastaan runsaasti kommentteja. Tekstiä oli mahdollista kommentoida myös etukäteen kirjallisesti.

KPT täysistunto pöytäkirja 22032018 (pdf)

Tammikuu 2018

25.1.2018 täysistunnossa pääteemana oli Suomen rooli OECD:n kehitysapukomitea DAC:in jäsenenä ja kehitysyhteistyön toteuttajana. Istunnossa keskusteltiin Suomen tuoreesta DAC-vertaisarviosta (2017) ja sen suosituksista. Täysistunnossa esittäytyi uusi tasa-arvosuurlähettiläs Anne Meskanen. Lisäksi päivitettiin valmisteilla olevasta naisten ja tyttöjen asemaa ja oikeuksia käsittelevästä KPT:n arvioraportista.

KPT täysistunto pöytäkirja 250118 (pdf)

Marraskuu 2017

30.11.2017 Täysistunnossa keskusteltiin kansalaisjärjestöjen evaluaatiokierroksesta ja avattiin eri näkökulmia arvioprosessiin, tuloksiin sekä ohjelmatuen tulevaisuuteen. Ulkoministeriön teettämä riippumaton arvion 22 suomalaisen kansalaisjärjestön kehitysyhteistyöstä on ollut viime vuosien merkittävimpiä evaluaatiohankkeita. Se julkaistiin kolmessa eri osassa vuosien 2016–2017 aikana. Evaluaatiokokonaisuus valmistui syyskuussa 2017. Sen synteesiraportti vetää yhteen havainnot järjestöjen kehitysyhteistyöohjelmista ja ohjelmatuesta rahoituskanavana. Evaluaation kokonaistulos on ohjelmatukijärjestöjen kannalta positiivinen. Se osoittaa, että järjestöt tekevät pääsääntöisesti kustannustehokkaasta työtä ruohonjuuritasolla. Arvio toteaa, että järjestöjen työ on tuottanut hyviä tuloksia erityisesti palvelujen tarjoamisessa ihmisille, joita muu kehitysyhteistyö ei tavoita. Järjestöt pystyvät myös toimimaan vaikeissa olosuhteissa, kuten hauraissa valtioissa. Ohjelmatuki on instrumenttina lisännyt kansalaisjärjestöjen ja Suomen julkisen sektorin toteuttaman kehitysyhteistyön täydentävyyttä. Alustuspuheenvuoron pitivät yksikönpäällikkö Jyrki Pulkkinen / UM/EVA-11 sekä ohjelmavirkamies Sanna Pulkkinen / UM/EVA-11. Kansalaisjärjestöjen näkökulmasta puhuivat Marko Ulvila, Siemenpuusäätiö, Julia Ojanen, Plan International Suomi ja Timo Lappalainen KEPA/Jussi Kanner Kehys ry. Kommenttipuheenvuoron piti yksikönpäällikkö Jyrki Nissilä UM kansalaisyhteiskuntayksiköstä.

 

24.11.2017 Yhteisistunto Kestävän kehityksen toimikunnan kanssa: Hallituksen Agenda2030 selonteossa ja eduskunnan selontekoa koskevassa kannanotossa peräänkuulutetaan politiikkajohdonmukaisuuden edistämistä määrätietoisesti ja pitkäjänteisesti. Sen  vieminen käytäntöön on kuitenkin haasteellista. Yhteisistunnossa pohdittiin sitä, mitä kestävän kehityksen edellyttämä johdonmukaisuus merkitsee ja miten se näkyy toimikuntien toiminnassa. Kestävän kehityksen toimikunnan varapuheenjohtaja, ministeri Kimmo Tiilikainen avasi hallituksen toimia, joilla lisätään johdonmukaisuutta mm. valtion talouden ja toiminnan suunnittelussa, julkisissa hankinnoissa, ilmastopolitiikassa  ja vienninedistämistyössä.  Kehityspoliittisen toimikunnan puheenjohtaja, kansanedustaja Aila Paloniemi pohti, miten Suomen kehityspolitiikasta voisi tehdä entistä johdonmukaisempaa suhteessa kestävän kehityksen tavoitteisiin. Ulkoministeriön alivaltiosihteeri Elina Kalkku kertoi, mitä johdonmukaisuus merkitsee ulkoasianhallinnossa ja Suomen ulkoisessa toiminnassa.  Valtiovarainministeriön valtiosihteeri Risto Artjoki esitteli, miten valtion budjettisuunnittelussa voidaan huomioida kestävän kehityksen tavoitteita. Lisäksi tilaisuudessa kuultiinia esimerkkejä kestävän kehityksen kumppanuuksista ja yritysten yhteiskuntavastuusta. Niitä esittelevät kestävä kehityksen toimenpidesitoumuksensa valossa Aalto yliopisto  ja Fazer Group.

Keke – KPT yhteisistunto 241117 pöytäkirja (pdf)

Syyskuu 2017

7.9.2017 Täysistunnon pääteema oli Suomen Agenda 2030 työn seuranta: ulkoministeriön uusi kestävän kehityksen tiimi esittäytyi ja kertoi toimenkuvastaan. Keskusteltiin myös siitä, miten uusi tiimi ja KPT tekevät yhteistyötä. Lisäksi kuultiin New Yorkin seurantakokouksen kuulumiset. Täysistunnossa nimitettiin myös KPT:n arvioraporttityöryhmä ja käytiin läpi KPT:n työn tulevat teemat.

KPT täysistunto pöytäkirja 07092017 (pdf)

 

Toukokuu 2017

18.5.2017 Täysistunnon pääteemana oli Kehityspolitiikka ja politiikkajohdonmukaisuus Suomen kestävän kehityksen Agenda2030 toimeenpanossa. Lisäksi hyväksyttiin KPT:n lausuntoteksti ”Lisää avoimuutta finanssisijoitusten kohdentamiseen ja käyttöön”.

KPT täysistunto pöytäkirja 18052017 (pdf)

 

Maaliskuu 2017

23.3.2017 Täysistunnon pääteemana oli KPT:n arvioraportin hyväksyminen.  KPT:n arvioraportin ” Suomen kehityspolitiikan tila 2017: ”Miten Suomi vahvistaa kehitysmaiden taloutta, yksityissektoria ja verotuskykyä?” luonnos on ollut koko KPT.n kommentoitavana ennen täysistuntoa.

KPT täysistunto pöytäkirja 23032017 (pdf)

 

Tammikuu 2017

26.1.2017 Täysistunnossa käsiteltiin Suomen kehityspolitiikan ajankohtaiset kuulumiset ja suunnitelmat. Alustajana toimi alivaltiosihteeri Elina Kalkku Ulkoasiainministeriöstä. Toisena pääaiheena istunnossa oli kehitysyhteistyön sääteleminen lailla. KPT teetti taustaselvityksen aiheesta ja sen esitteli tutkija Anja Blank.

KPT täysistunto pöytäkirja 26012917 (pdf)

 

Joulukuu 2016

7.12.2016 Kehityspoliittinen toimikunta (KPT) ja Kestävän kehityksen toimikunta järjestivät ensimmäisen yhteisistuntonsa, jossa keskusteltiin hallituksen kestävän kehityksen suunnitelmasta ja toimikuntien roolista sen toteuttamisessa.

Yhteisistunto joulukuu 2016 (pdf)

 

1.12.2016 järjestetyn KPT:n täysistunnon pääteemana oli kestävän kehityksen Agenda 2030 kansallinen toimeenpanosuunnitelma, jonka hallitus julkaisee vuoden 2017 alussa. Täysistunnossa kuultiin alustus suunnitelman keskeisistä elementeistä, joissa yhdistyvät Suomen kansalliset ja kansainväliset toimet ja keskusteltiin suunnitelman kehityspoliittisista osista sekä pohdittiin toimikunnan roolia suunnitelman edistäjänä. Lisäksi kuultiin selvityksestä, jossa arvioitiin yksityissektorin kehitysyhteistyöinstrumenttien arvioitavuuden haasteita. Keskeiset haasteet liittyvät avoimuuteen sekä kehitysyhteistyön tuloksellisuuden todentamiseen. Lisäksi keskusteltiin tulevista evaluaatiotarpeista. Istunnossa kuultiin myös Kehityspoliittisen toimikunnan vierailusta Tansaniassa 29.10. – 4.11.2016. Matkalla perehdyttiin Tansanian viimeaikaiseen poliittiseen ja taloudelliseen kehitykseen, sen ristiriitoihin ja mahdollisuuksiin sekä Suomen tekemään kehitysyhteistyöhön.

Täysistunto joulukuu 2016 (pdf)

Syyskuu 2016

8.9.2016 järjestettiin KPT:n täysistunto, jossa sekä ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Kai Mykkänen että  ulkoasiainministeriön Kehityspoliittisen osaston uusi osastopäällikkö, Satu Santala esittäytyivät toimikunnalle. Ministeri Mykkänen kävi läpi kehityspoliittisen selonteon teemoja, periaatteita ja välineitä. osastopäällikkö Santala puhui kehityspolitiikan uusista painopisteistä ja niiden toimeenpanosta. Istunnossa käytiin myös laajempi keskustelu avoimuudesta Suomen kehityspolitiikassa. Avoimuus kuuluu Suomen kehitysyhteistyön ja politiikan pääperiaatteisiin. Suomi ajaa sitä aktiivisesti myös kansainvälisillä foorumeilla sekä yhteistyössä eri kumppaneiden kanssa.  Lisäksi istunnossa kuultiin terveisiä KPT:n Brysselin matkalta ja YK:n High Level Political Forum:ista.

Täysistunto syyskuu 2016 (pdf)

Kesäkuu 2016

7.6.2016 järjestetyssä täysistunnossa esiteltiin Suomen uusi Verotus ja kehitys – toimintaohjelma. Kansainvälinen veronkierto ja veronvälttely estävät kehitysmaiden julkisen talouden kehittymistä ja veropohjan vahvistumista. Kehitysmaille kuuluvia verotuloja jää saamatta ulosvirtaavien hallitsemattomien tai laittomien rahavirtojen vuoksi. Tämä heikentää merkittävästi kehitysmaiden kykyä tarjota peruspalveluja tai rakentaa omaa talouttaan ja yrityssektoriaan. Lisäksi kommentoitiin Suomen Kestävän kehityksen Agenda2030 – raporttia. Suomen hallitusohjelman mukaisesti hallitus laatii valtioneuvoston kanslian johdolla Suomen kansallisen Kestävän kehityksen toteuttamissuunnitelman vuoden 2016 loppuun mennessä. Toimintasuunnitelmassa määritetään Agenda2030-tavoitteiden kansalliset toimeenpanon painopisteet ja niiden vaiheistus. Suunnitelma muodostaa dynaamisen kehikon seuraavien 15 vuoden ajalle. Täysistunnossa hyväksyttiin myös KPT:n matkadelegaatiot Brysseliin ja Tansaniaan.

Täysistunto kesäkuu 2016 (pdf)

Huhtikuu 2016

14.4.2016 järjestetyssä täysistunnossa käsiteltiin pääaiheena kehityspolitiikan tulosjohtamista ja tulosraportointia, joita Ulkoministeriön kehityspoliittinen osasto on vahvistamassa. Tulosraporttien tarkoitus on määrä palvella sekä kehityspolitiikan johtoa että parantaa mm. eduskunnan tiedonsaantia kehitysyhteistyön tavoitteiden, erityisesti Kehityspoliittisen selonteon (2016) painopisteiden, toteuttamisesta. Toisena pääaiheena oli uusi kehitysevaluoinnin vuosiraportti, joka loi katsauksen valmistuneisiin evaluointeihin sekä kehitysevaluointijärjestelmän ja evaluointikapasiteetin kehittämishankkeisiin. Lisäksi täysistunnossa hyväksyttiin KPT:n työohjelma 2016–2019, KPT:n lausunto ”Ennaltaehkäisevä kehitysyhteistyö ja humanitaarinen apu tarvitsevat kumpikin riittävät resurssit” sekä KPT:n vuoden 2016 budjetti. Lisäksi perustettiin kehitysyhteistyölakityöryhmä.

Täysistunto huhtikuu 2016 (pdf)

Syyskuu 2015

10.9.2015 järjestetyssä täysistunnossa keskusteltiin yksityissektorin roolista ja rahoituksesta kehityspolitiikassa. Hallitusohjelma määrittelee kehitysmaiden oman yritystoiminnan tukemisen ja veropohjien vahvistamisen Suomen kehityspolitiikan keskeiseksi tavoitteeksi. Yritystoimintatavoitetta rahoitetaan siirtämällä yli 100 miljoonan euron osuus lahja-avusta laina- ja pääomasijoitusmuotoiseksi. Näitä rahoitusmuotoja on tarkoitus hyödyntää vastuullisten yritysten kautta kehittyvissä maissa.  Suomen Teollisella yhteistyönrahastolla (Finnfund) on merkittävä rooli laina- ja pääomasijoituksen kanavoinnista. Fiinnfundin toimitusjohtaja Jaakko Kangasniemi alusti aiheesta. Muina aiheina esityslitalla olivat mm. hallituksen kehityspoliittiseen linjaukseen vaikuttaminen sekä KPT:n ja Kestävän kehityksen toimikunnan välisen yhteistyön tiivistäminen.

Täysistunto syyskuu 2015 (pdf)

Toukokuu 2015

12.5.2015 järjestetyssä täysistunnossa pääaiheena oli KPT:n toimikauden jatkaminen syksylle (1.9.-31.12.2015).  Keskustelussa todettiin, että syksy 2015 tulee olemaan kehityspolitiikassa murrosvaihetta ja KPT:n tulee ottaa rooli asiantuntijaverkostona ja jalkautua eduskuntaryhmiin, valiokuntiin ja ottaa kontaktia uusiin kansanedustajiin sekä jatkaa toimialat ja sektorit ylittävää yhteistyötä. Päätettiin tukea syksyn 2015 jatkokautta ja jäseniä päivitetään tarpeen mukaan. Toisena aiheena käsiteltiin KPT:n pidemmän aikavälin tulevaisuutta (seuraava toimikausi 2016-). Pääsihteeri esitteli työvaliokunnan kokouksen pohjalta muotoiltua pohjaehdotusta KPT:n seuraavan toimikauden muodosta ja tehtävistä.  Pohjaehdotuksessa todettiin, että KPT:n tehtävistä on keskusteltava YK:n uuden kehitysagendan valossa ja että seuraavalla hallituskaudella KPT keskittyy erityisesti kestävän kehityksen sosiaaliseen ja taloudelliseen ulottuvuuteen. KPT:n tulee vaikuttaa aktiivisesti post-2015 agendan kehityspoliittisten ja kansallisten tavoitteiden toimeenpanoon sekä seurata Suomen kansainvälisiä sitoumuksia. Kehitystä tukeva politiikkajohdonmukaisuus nousee yhä tärkeämmäksi KPT:n mandaatin osaksi. Tehtävän toteutuminen vaatii entistä kokonaisvaltaisempaa työskentelyä yli sektori- ja toimijarajojen. Tulevan hallituksen kansallisen kestävän kehityksen linja määrittää myös KPT:n tehtäviä ja muotoa. Pääsihteerin alustuksen pohjalta käytiin keskustelua, jonka tarkoituksena oli muodostaa KPT:n kanta uuden toimikunnan päätehtäviin ja toiminnan rakenteeseen.

Täysistunto toukokuu 2015 (pdf)

Maaliskuu 2015

10.3.2015 järjestetyssä täysistunnossa käsiteltiin KPT:n vuosiarvion tekstiä. Istunnossa esitettiin tekstiin vielä muutoksia. Pääsihteeri esitteli vuosiarvion pääkohdat ja kertoi prosessista. Vuosiarviossa KPT arvioi, miten kehityspolitiikkaa on toteutettu hallitusohjelman ja KEPOn pohjalta kuluneella hallituskaudella. Lisäksi raportti pohtii kehityspolitiikan tulevaisuutta sekä antaa suosituksia.   ulkoministeriön edustaja esitteli Ulkoministeriön kehitysevaluoinnin raportin 2013-14 keskeisimmät huomiot.

Täysistunto maaliskuu 2015 (pdf)

Joulukuu 2014

Täysistunnossa käsiteltiin KPT:n vaikuttavuudesta teetettyä arviointia, jossa käsiteltiin KPT:n vaikuttavuutta suhteessa valtioneuvostoon ja sille mandaatissa asetettuihin tavoitteisiin. Arvioinnissa painotettiin erityisesti politiikkajohdonmukaisuutta ja tarkasteltiin KPT:n suhdetta jäsentahojensa sekä sidosryhmiensä keskustelun aktivoimiseen. Tulosten lisäksi arviointi esitteli visioita KPT:n tulevaisuudelle. Lisäksi täysistunnossa käsiteltiin KPT:n Vietnamin matkaraportti.

Täysistunto joulukuu 2014 (pdf)

Lokakuu 2014

2.10.2014 järjestetyn täysistunnon ensimmäinen pääaihe oli kehitysapukriteereiden muutospaineet ja Suomi. Kerrottiin millaisia muutospaineita OECD:n kehitysapukomitea DACin piirissä on noussut esille sekä arvioitiin niiden vaikutuksia Suomen kehitysyhteistyölle. Aiheesta alusti Ulkoministeriön osastopäälikkö (KEO)Pekka Puustinen. Toisena pääaiheena oli siirtymävaiheen taloudet ja Suomi, erityistarkastelussa Vietnam. Ulkoministeriön apulaisosastopäälikkö (ASA) Eija Rotinen sekä ylitarkastaja (KEO-50) Janne Sykkö alustivat aiheesta. Lisäksi istunnossa hyväksyttiin KPT:n hallitusohjelmaviestit.

Täysistunto lokakuu 2014 (pdf)

Toukokuu 2014

9.5.2014 järjestetyssä täysistunnossa käsiteltiin KPT:n tulevaa vuosiarviota ja kehitystä tukevan politiikkajohdonmukaisuuden toteutumista Suomessa. Täysistunnossa käsiteltiin vuosiarvion tekstiluonnosta ja hyväksyttiin sen sisältö. Lisäksi käsiteltiin Valtioneuvoston selontekoa kehityspolitiikan vaikuttavuudesta ja johdonmukaisuudesta, jota esitteli Suvi Virkkunen ulkoasiainministeriöstä. Lisäksi ulkoasiainministeriön edustaja Timo Olkkonen antoi tilannekatsauksen kehitysyhteistyön määrärahasuunnitteluun.

Täysistunto toukokuu 2014 (pdf)

Maaliskuu 2014

6.3.2014 järjestetyn täysistunnon pääaiheena oli Team Finland ja vastuullinen kehitysmaaliiketoiminta. Täysistuntokeskustelun tarkoituksena oli pohjustaa KPT:n johtopäätöksiä ja suosituksia tästä aihepiiristä vuosiarvioon. Vuosiarviossa tarkastellaan yhtenä teemana Team Finland –konseptin toteuttamista kehitystä tukevan politiikkajohdonmukaisuuden näkökulmasta. Lisäksi käsiteltiin mm. KPT:n kannanottoa EU-Afrikka -huippukokoukseen.

Täysistunto maaliskuu 2014 (pdf)

Joulukuu 2013

5.12.2013 järjestetyssä täysistunnossa kehitysministeri Haavisto esitti näkemyksiä kehityspolitiikan painopisteistä hallituskauden lopulla. Lisäksi käsiteltiin ilmastorahoitusta ja kehitystä tukevaa politiikkajohdonmukaisuutta. Asiaa esittelemässä oli ympäristöministeriön Harri Laurikka sekä Folke Sundman ulkoasiainministeriöstä.

Täysistunto joulukuu 2013 (pdf)

Marraskuu 2013

7.11.2013 järjestetyssä täysistunnossa käsiteltiin budjettitukea tarkoituksena päivittää tietoja ja näkemyksiä budjettituesta kehityspolitiikan instrumenttina sekä suhteesta demokratian ja hyvän hallinnon edistämiseen. Täysistunnossa kuultiin kaksi ulkoministeriön alustusta sekä Demo ry:n näkemyksiä demokratian vahvistamisesta.

Täysistunto marraskuu 2013 (pdf)

Syyskuu 2013

5.9.2913 järjestetyssä täysistunnossa käsiteltiin hauraiden valtioiden tilanteita Afganistanin ja Somalian esimerkkien kautta. Istunnossa alustivat UM:n alueosastojen edustajat sekä emeritusprofessori Juhani Koponen (HY). Lisäksi keskusteltiin KEMI Hautalan aloitteen pohjalta siitä, tulisiko Suomen kehistysyhteistyötä siirtää enemmän hauraiden valtioiden suuntaan. Lisäksi kestävän kehityksen toimikunnan pääsihteeri Saulöi Rouhinen esitteli ehdotuksen kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumukseksi. Prosessi on kiinnostava KPT:lle, koska se liittyy läheisesti sekä post-2015 -tavotteisiin sekä kehitystä tukevan politiikkajohdonmukaisuuden edistämiseen.

Täysistunto syyskuu 2013 (pdf)

Kesäkuu 2013

6.6.2013 järjestetyssä täysistunnossa käsiteltiin KPT:n tulevaa vuosiarviota. KPT:n työryhmä on kuluneen vuoden aikana työstänyt arviota siitä, miten KEPOn painottama ihmisoikeusperustaisuus toteutuu Suomen kehityspolitiikassa. Kolmen jäsentahon edustajat alustivat vuosiarviosta. Toisena täysistunnon aiheena TEM:n edustajat esittelivät KPT:lle luonnoksen ministeriön päivitetyksi kehityspoliittiseksi strategiaksi, josta käytiin myös keskustelu.

Täysistunto kesäkuu 2013 (pdf)

Huhtikuu 2013

11.4.2013 järjestetyssä täysistunnossa käsiteltiin monenkeskistä yhteistyötä ja KPT:n keskustelun tarkoituksena oli muodostaa kokonaiskuvaa Suomen monenkeskisestä yhteistyöstä ja tunnistaa siihen liittyviä ajankohtaisia kysymyksiä ja haasteita. Keskustelu palveli myös UM:n työtä monenkeskisen yhteistyön strategisen kohdentamisen ja YK-strategian parissa. Toisena aiheena käsiteltiin kehitysyhteistyötä kehyspäätöksessä 2014-17. Aiheesta kuultiin UM:n alustus ja käytiin keskustelua. Lisäksi pääsihteeri esitteli luonnoksen KPT:n kannanotoksi post-2015 -kehitysagendan valmisteluun ja käytiin lyhyesti läpi KPT:n Tanskan-matkan matkaraportti.

Täysistunto huhtikuu 2013 (pdf)

Helmikuu 2013

7.2.2013 järjestetyssä täysistunnossa pääaiheina olivat kehitysyhteistyö ja julkisuus sekä kehitysyhteistyön tuloksellisuus ja maaohjelmat. Keskustelun tarkoituksena oli kartoittaa, mitä haasteita kehitysyhteistyön ja sen tulosten uutisointiin liittyy ja mitkä ovat eri toimijoiden roolit tilanteen parantamisessa. Tuloksellisuuden osalta esiteltiin tulosperustaisen toiminnan kehittämistä Suomen kehitysyhteistyössä sekä uudet maaohjelmat UM:n seitsemän kumppanimaan osalta.  Täysistunnossa kerrottiin myös lyhyesti Nepalin maaneuvottelumatkasta.

Täysistunto helmikuu 2013 (pdf)

Joulukuu 2012

13.12.2012  järjestetyssä täysistunnossa käsiteltiin yksityisen sektorin tuki-instrumentteja kehityspolitiikassa. Keskustelussa kartoitettiin nykyisten yksityisen sektorin tuki-instrumenttien kehitystarpeita ja -mahdollisuuksia sekä käynnistettiin laajempi keskustelu yksityisen sektorin roolista kehityksessä. Toisena pääteemana täysistunnossa oli korkeakoulutuksen rooli kehitysyhteistyössä. Kokouksessa hyväksyttiin KPT:n työohjelma vuodelle 2013, kevään 2013 työsuunnitelma/kalenteri ja toimintamenojen käyttösuunnitelma vuodelle 2013.

Täysistunto joulukuu 2012 (pdf)

Marraskuu 2012

8.11.2012 pidetyssä täysistunnossa käytiin hauraita valtioita käsittelevä teemakeskustelu, jota pohjustivat ulkoasiainministeriön, sisäasiainministeriön ja puolustusministeriön alustukset. Täysistunnossa hyväksyttiin pääsihteerin esittelemä luonnos KPT:n kannanotoksi 0,7 -tavoitteen puolesta ja päästökauppatulojen ohjaamiseksi kehitysyhteistyöhön ja ilmastotoimiin. Käytiin läpi OECD/DAC vertaisarviota Suomen kehityspolitiikasta ja sen suosituksia. Esiteltiin luonnos työohjelmaksi vuosille 2013-2015 ja vuoden 2013 kalenteriksi. Todettiin EK:n muuttunut edustaja toimikunnassa.

Täysistunto marraskuu 2012 (pdf)

Syyskuu 2012

6.9. 2012 pidetyssä täysistunnossa valittiin toimikunnalle uusi varapuheenjohtaja. Teemakeskustelun aiheena olivat johtopäätökset kesäkuun Rio+20 – huippukokouksesta ja siitä, mitkä jäsenet arvioivat tärkeimmiksi haasteiksi post-2015 kehitysagendaa muodostettaessa. Lisäksi alustettiin v. 2013-2015 kehitysyhteistyön budjettinäkymistä, ml. päästökauppatulojen ohjaaminen kehitysyhteistyöhön. Lisäksi käsitetltiin KPT:n matkaraportti työvaliokunnan matkasta Brysseliin 27.-28.6.2012 sekä merkittiin tiedoksi KPT:n edustajan Tom Packalenin raportti heinäkuussa New Yorkissa pidetystä Ecosocin Development Cooperation Forumista. Esiteltiin KPT:n syksyn 2012 matkat ja alustavan suunnitelman v. 2013-2015 matkoista sekä ohje KPT:n edustautumiseen.

Täysistunto syyskuu 2012 (pdf)

Toukokuu 2012

24.5.2012 pidetyssä täysistunnossa kerrottiin kehityspoliittisen toimikunnan sihteeristön rekrytointiprosessista ja uusi sihteeristö esitteli itsensä. Kokouksessa käsiteltiin kehitysyhteistyötä ja -politiikkaa koskeva toimintakertomus 2011, kuultiin ulkoasiainministeriön alustus Rio+20 -kokouksen valmisteluista sekä EU:n kehityspolitiikasta. Kokouksessa keskusteltiin myös KPT:n työvaliokunnan tulevasta Brysselin matkasta ja toimikunna työskentelyn painopisteistä sekä kokousaikatauluista ja käytännöistä kuluvalla kaudella.

Täysistunto toukokuu 2012 (pdf)

Historia