Historia

En delegation för Finlands ekonomiska relationer till utvecklingsländer grundades första gången 1979. Den sammanförde representanter för de politiska partierna och intresseorganisationer. Delegationen var ett rådgivande organ för utrikesministeriet.

År 1992 ändrades delegationens mandat och namn till delegationen för relationerna till utvecklingsländerna, och verksamheten skulle mera heltäckande omfatta Finlands relationer till utvecklingsländer. Delegationen följde och utvärderade Finlands utvecklingssamarbete, finansieringen, handeln och andra ekonomiska relationer, jordbrukspolitiken och frågor som gällde de mänskliga rättigheterna, kvinnors ställning, kultur, demokratifrämjande och miljöskydd. Den betonade också betydelsen av koherens mellan olika politikområden. Delegationen gav utlåtanden om viktiga propositioner som utrikesministeriet eller statsrådet gav till riksdagen, till exempel strategier, principprogram och årliga fullmaktsbeslut. Utöver utlåtandena kom delegationen också med egna förslag, rekommendationer och ställningstaganden i frågor som rörde dess verksamhetsområde. Den ordnade också seminarier, lät göra utredningar och producerade publikationer. Delegationens medlemmar var representanter för de politiska partierna enligt de rådande parlamentariska styrkeförhållandena samt organisationer och företag som var engagerade i utvecklingsfrågor. Det fanns 14 ordinarie medlemmar med personliga suppleanter.

År 2003 bildades den nuvarande utvecklingspolitiska delegationen och dess mandat utvidgades ytterligare. När de tidigare delegationerna var rådgivande organ för utrikesministeriet är den utvecklingspolitiska delegationen idag ett utvecklingspolitisk rådgivande organ för statsrådet. Delegationen ger inte bara utlåtanden till utrikesministeriet, den ger också utlåtanden om hela statsförvaltningens åtgärder inom utvecklingspolitiken. Delegationens mandat har nu tydlig fokus på att främja utvecklingspolitisk koherens. Medlemmarna är representanter för de politiska partierna, organisationer som arbetar med utvecklingssamarbete, näringslivet, forskningen, jordbruket och fackförbunden. I delegationen ingår också expertmedlemmar bland annat från utrikesministeriet och andra ministerier.