Utvecklingspolitiska Kommissionens Expertgrupper

"Nexus”-gruppen för utvecklingssamarbete, humanitärt bistånd och fredsarbete

En betydande del av Finlands utvecklingssamarbete riktar sig till bräckliga områden, men klimatförändringar, flyktingskap och kriser såsom coronapandemin samt följderna av dessa drabbar också stabilare länder. Finland är känt som en engagerad givare av humanitärt bistånd och som ett land som vill stärka sitt utrikespolitiska inflytande och sin internationella profil genom fredsarbete. Det finns förutsättningar för ett allt intensivare och mer samordnat samarbete i fråga om dessa tre åtgärder, och därtill ett växande behov av dem. Även i regeringsprogrammet konstateras det att hanteringen av utdragna kriser kräver en sammanjämkning av fredsbygge, humanitärt bistånd och utvecklingssamarbete. Utvecklingspolitiska kommissionen har som mål att stödja detta, och temat ingår numera på medlemmarnas begäran i utvecklingspolitiska kommissionens arbetsprogram.

Utvecklingspolitiska kommissionens grupp för utvecklingssamarbete, humanitärt bistånd och fredsarbete (nexus) inledde sin verksamhet i juni 2020. Gruppen strävar efter ett klarare ”nexus-tänkande” som för samman olika funktioner och aktörer. Dessutom har gruppen som mål att sprida god praxis och stärka det politiska ägarskapet. Dessa ökar Finlands inflytande och förmåga att svara särskilt på behoven hos människor som bor i områden med utdragna konflikter och stärker särskilt de mest sårbara personernas rättigheter. Detta är också Finlands rättsliga förpliktelse som medlem i OECD:s biståndskommitté (DAC).
Expertgruppen utför påverkansarbete med anknytning till temat och ger ut en publikation (12/2020) med konkreta rekommendationer som gäller utrikesministeriet, statsrådet, riksdagen och partierna.

Gruppledare

 • Anisa Doty och Marikki Stocchetti

Medlemmar

 • Inka Hopsu/ordförande för utvecklingspolitiska kommissionen, riksdagsledamot (Gröna)
 • Eva Biaudet/riksdagsledamot (SFP)
 • Antero Eerola/riksdagsledamot (VF)
 • Elina Korhonen/Befolkningsförbundet
 • Hanna Klinge/CMI
 • Jaana Hirsikangas/UN Women i Finland
 • Ulla Järvelä-Seppinen/utrikesministeriet
 • Eija Alajarva/Kyrkans Utlandshjälp
 • Maria Suoheimo/Finlands Röda Kors
 • Miikka Niskanen/Finlands World Vision
 • Helena Laukko/Finlands FN-förbund
 • Marjo Heinonen/Abilis ry
 • Niina Tenhio/Fingo
 • Olli Ruohomäki/utrikesministeriet
 • Kalle Sysikaski/Fredsförbundet

Gruppen för biologisk mångfald, tryggad livsmedelsförsörjning och klimatet

Utvecklingspolitiska kommissionen har som mål att främja effekterna av och prioriteringarna för Finlands utvecklingspolitik och att lyfta fram aktuella frågor. Under denna regeringsperiod är klimatet och biologisk mångfald sådana teman inom utvecklingspolitiken och hållbar utveckling som har ett väsentligt samband med en tryggad livsmedelsförsörjning. Coronapandemin framhäver behovet att förstå dessa samband och att allt mer beakta dem i beslutsfattandet.
Utvecklingspolitiska kommissionens expertgrupp granskar det omfattande temat ur tre perspektiv: 1) Biologisk mångfald i Finlands utvecklingspolitik, 2) Framtiden för en tryggad livsmedelsförsörjning och 3) Finlands klimatfinansiering.

Expertgruppen utför påverkansarbete med anknytning till dessa teman och ger ut tre publikationer (12/2020–9/2021) med konkreta rekommendationer som gäller utrikesministeriet, statsrådet, riksdagen och partierna. Det material som gruppen gett ut är tillgängligt för hela kommissionen och den stora allmänheten, och kan laddas ner på utvecklingspolitiska kommissionens webbplats. Dessa tre aktualitetspublikationer ingår också som element i nästa rapport om Finlands utvecklingspolitiska tillstånd 2021.

Gruppledare

 • Jaana Vormisto, FIANTConsulting Oy

Medlemmar

 • Inka Hopsu/ordförande för utvecklingspolitiska kommissionen, riksdagsledamot (Gröna)
 • Marikki Stocchetti/generalsekreterare för utvecklingspolitiska kommissionen
 • Anne Tarvainen/WWF
 • Elina Korhonen/Befolkningsförbundet
 • Emilia Runeberg/Fingo
 • Kaisa Korhonen/Unipid
 • Kaisa Lähdepuro/social- och hälsovårdsministeriet
 • Katri Suomi/Kyrkans Utlandshjälp
 • Laura Blomberg/Finlands naturskyddsförbund
 • Olli Turunen/Finlands naturskyddsförbund
 • Marjukka Mähönen/jord- och skogsbruksministeriet
 • Marjaana Kokkonen/miljöministeriet
 • Pia Björkbacka/FFC
 • Sirpa Sarlio/social- och hälsovårdsministeriet
 • Toni Jokinen/Finlands Röda Kors