Utvecklingspolitiska Kommissionens Expertgrupper

"Nexus”-gruppen för utvecklingssamarbete, humanitärt bistånd och fredsarbete

En betydande del av Finlands utvecklingssamarbete riktar sig till bräckliga områden, men klimatförändringar, flyktingskap och kriser såsom coronapandemin samt följderna av dessa drabbar också stabilare länder. Finland är känt som en engagerad givare av humanitärt bistånd och som ett land som vill stärka sitt utrikespolitiska inflytande och sin internationella profil genom fredsarbete. Det finns förutsättningar för ett allt intensivare och mer samordnat samarbete i fråga om dessa tre åtgärder, och därtill ett växande behov av dem. Även i regeringsprogrammet konstateras det att hanteringen av utdragna kriser kräver en sammanjämkning av fredsbygge, humanitärt bistånd och utvecklingssamarbete. Utvecklingspolitiska kommissionen har som mål att stödja detta, och temat ingår numera på medlemmarnas begäran i utvecklingspolitiska kommissionens arbetsprogram.

Utvecklingspolitiska kommissionens grupp för utvecklingssamarbete, humanitärt bistånd och fredsarbete (nexus) inledde sin verksamhet i juni 2020. Gruppen strävar efter ett klarare ”nexus-tänkande” som för samman olika funktioner och aktörer. Dessutom har gruppen som mål att sprida god praxis och stärka det politiska ägarskapet. Dessa ökar Finlands inflytande och förmåga att svara särskilt på behoven hos människor som bor i områden med utdragna konflikter och stärker särskilt de mest sårbara personernas rättigheter. Detta är också Finlands rättsliga förpliktelse som medlem i OECD:s biståndskommitté (DAC).
Expertgruppen utför påverkansarbete med anknytning till temat och ger ut en publikation (12/2020) med konkreta rekommendationer som gäller utrikesministeriet, statsrådet, riksdagen och partierna.

Gruppledare:
Anisa Doty och Marikki Stocchetti

Medlemmar:
Inka Hopsu/ordförande för utvecklingspolitiska kommissionen, riksdagsledamot (Gröna)
Eva Biaudet/riksdagsledamot (SFP)
Antero Eerola/riksdagsledamot (VF)
Elina Korhonen/Befolkningsförbundet
Hanna Klinge/CMI
Jaana Hirsikangas/UN Women i Finland

Ulla Järvelä-Seppinen/utrikesministeriet
Eija Alajarva/Kyrkans Utlandshjälp
Maria Suoheimo/Finlands Röda Kors
Miikka Niskanen/Finlands World Vision
Helena Laukko/Finlands FN-förbund
Marjo Heinonen/Abilis ry
Niina Tenhio/Fingo
Olli Ruohomäki/utrikesministeriet
Kalle Sysikaski/Fredsförbundet

Gruppen för biologisk mångfald, tryggad livsmedelsförsörjning och klimatet

Utvecklingspolitiska kommissionen har som mål att främja effekterna av och prioriteringarna för Finlands utvecklingspolitik och att lyfta fram aktuella frågor. Under denna regeringsperiod är klimatet och biologisk mångfald sådana teman inom utvecklingspolitiken och hållbar utveckling som har ett väsentligt samband med en tryggad livsmedelsförsörjning. Coronapandemin framhäver behovet att förstå dessa samband och att allt mer beakta dem i beslutsfattandet.
Utvecklingspolitiska kommissionens expertgrupp granskar det omfattande temat ur tre perspektiv: 1) Biologisk mångfald i Finlands utvecklingspolitik, 2) Framtiden för en tryggad livsmedelsförsörjning och 3) Finlands klimatfinansiering.

Expertgruppen utför påverkansarbete med anknytning till dessa teman och ger ut tre publikationer (12/2020–9/2021) med konkreta rekommendationer som gäller utrikesministeriet, statsrådet, riksdagen och partierna. Det material som gruppen gett ut är tillgängligt för hela kommissionen och den stora allmänheten, och kan laddas ner på utvecklingspolitiska kommissionens webbplats. Dessa tre aktualitetspublikationer ingår också som element i nästa rapport om Finlands utvecklingspolitiska tillstånd 2021.

Gruppledare
Jaana Vormisto, FIANTConsulting Oy

Medlemmar:
Inka Hopsu/ordförande för utvecklingspolitiska kommissionen, riksdagsledamot (Gröna)
Marikki Stocchetti/generalsekreterare för utvecklingspolitiska kommissionen
Anne Tarvainen/WWF
Elina Korhonen/Befolkningsförbundet
Emilia Runeberg/Fingo
Kaisa Korhonen/Unipid
Kaisa Lähdepuro/social- och hälsovårdsministeriet
Katri Suomi/Kyrkans Utlandshjälp

Laura Blomberg/Finlands naturskyddsförbund
Olli Turunen/Finlands naturskyddsförbund
Marjukka Mähönen/jord- och skogsbruksministeriet
Marjaana Kokkonen/miljöministeriet
Pia Björkbacka/FFC
Sirpa Sarlio/social- och hälsovårdsministeriet
Toni Jokinen/Finlands Röda Kors