Utvecklingspolitiska kommissionen

”Det är fint, att vi i Finland har ett nätverk av riksdagsledamöter, sakkunniga, tjänstemän, forskare och icke-statliga organisationer, inom vilket vi gemensamt kan behandla frågor angående hållbar utveckling på det internationella planet samt utvecklingssamarbete. Dialog över traditionella gränser och ställningstagande vidgar vårt tankesätt, förbättrar kvalitén på beslutsfattande och ökar dess genomskinlighet.”

– Ordförandena, Utvecklingspolitiska komission

Läs mer

KPT:n tapahtumat

10 syyskuu

KPT täysistunto

09:30 - 11:30 Suuren valiokunnan sali, Pikkuparlamentti

8 lokakuu

KPT työvaliokunta

09:30 - 11:00 Kab. Tervaleppä, Pikkuparlamentti

19 marraskuu

KPT täysistunto

09:30 - 11:30 Suuren valiokunnan sali, Pikkuparlamentti

10 joulukuu

KPT työvaliokunta

09:30 - 11:00 Kab. Tervaleppä, Pikkuparlamentti

Näytä kaikki tapahtumat

Utvecklingspolitiska kommissionen i korthet

Utvecklingspolitiska kommissionen är ett parlamentariskt och samhälleligt representativt rådgivande organ. Kommissionen följer upp utvecklingspolitiken som ett led i genomförandet av hållbar utveckling på ett systematiskt och övergripande sätt. Kommissionen har som särskilt mål att stärka utvecklingspolitikens genomslagskraft och dialogen i Finland. Utvecklingspolitiska kommissionens verksamhet baserar sig på statsrådets förordning om utvecklingspolitiska kommissionen (1071/2019). Medlemmarna i kommissionen företräder riksdagspartierna, intresseorganisationer, civilsamhällesorganisationer och universitet som ingår i nätverket UniPID. Dessutom har kommissionen expertmedlemmar från olika ministerier och intressegrupper. Utvecklingspolitiska kommissionen fortsätter det nära samarbetet med Finlands kommission för hållbar utveckling också under denna mandatperiod (2020–2023).

Pressmeddelande om tillsättandet av kommissionen

Vad är utvecklingspolitik?

Syftet med utvecklingspolitiken är att minska den globala fattigdomen och ojämlikheten i enlighet med internationella avtal, förbindelser och principer som Finland godkänt. Utvecklingspolitiken omfattar utvecklingssamarbete, humanitärt bistånd samt samarbete över förvaltnings- och sektorsgränserna i syfte att främja en hållbar utveckling. Utvecklingspolitiken riktar sig i synnerhet till de fattigaste och mest sårbara områdena, men påverkar också beslutsfattandet i internationella forum. Man kan därför säga att Finland genom sin utvecklingspolitik realiserar sitt globala ansvar och inflytande.

FN:s Agenda 2030 med dess mål för hållbar utveckling och de mänskliga rättigheterna utgör grunden för utvecklingspolitiken. Finlands egna målsättningar preciseras i regeringens utvecklingspolitiska program som utarbetas för varje regeringsperiod.

Utvecklingspolitiken är en del av Finlands och Europeiska unionens yttre förbindelser. Den har också en viktig uppgift i att stärka koherensen mellan de övriga politikområdena till stöd för en hållbar utveckling och att bidra med ett utvecklingsperspektiv i Finlands utrikes- och säkerhetspolitik och externa ekonomiska relationer.