Förordningen anger huvuduppgifterna

Utvecklingspolitiska kommissionen (UPK) är ett parlamentariskt och samhälleligt representativt bestående rådgivande organ för utvecklingspolitiken vars verksamhet grundar sig på statsrådets förordning om utvecklingspolitiska kommissionen (1071/2019). UPK:s syfte är att stärka utvecklingspolitikens genomslag och att främja en utvecklingspolitisk dialog. Förordningen ålägger kommissionen fem huvuduppgifter:

 1. skapa samsyn mellan partier och intressentgrupper i aktuella frågor inom utvecklingspolitiken
 2. följa och utvärdera genomförandet av Finlands utvecklingspolitiska riktlinjer och Finlands internationella åtaganden
 3. främja beslutsfattande som stöder hållbar utveckling inom sådana politikområden som påverkar situationen i utvecklingsländerna
 4. ge statsrådet rekommendationer om planering och verkställande av utvecklingspolitiken
 5. främja kännedomen om aktuella frågor inom utvecklingspolitiken

Omfattande huvudmål under verksamhetsperioden 2020-2023

I brevet om tillsättande av UPK:s medlemmar (KEO/UM) anges de allmänna huvudmålen för verksamhetsperioden som är bl.a.:

 • ölja upp genomförandet av centrala internationella överenskommelser och åtaganden (inklusive klimatavtalet från Paris) samt regeringsprogrammet och regeringens utvecklingspolitiska program
 • främja en konsekvent politik som stöder hållbar utveckling i det nationella beslutsfattandet
 • informera om det globala ansvaret i anslutning till hållbar utveckling
 • ge rekommendationer till hela statsrådet i dessa frågor
 • främja samarbetet med intressentgrupper och i synnerhet det parlamentariska samarbetet i syfte att nå de utvecklingspolitiska målen och förbinda parterna till målen för hållbar utveckling
 • samarbeta inom ramen för utvärderingen av och forskningen kring utvecklingssamarbetet i syfte att förbättra utvecklingssamarbetets kvalitet och resultat

De uppgifter som åläggs kommissionen i förordningen bildar en omfattande helhet som UPK kan genomföra i olika roller inom ramen för rådgivningen. Dessa är: 

 • rådgivning i planeringsfasen, olika politikanalyser och utvärderingar av genomförandet där UPK ger rekommendationer
 • dialog mellan olika aktörer, som är en väsentlig del av UPK:s verksamhetsmodell, utbyte av synpunkter och ställningstagande
 • information om de teman, mål och rekommendationer som kommissionen behandlar till de aktörer som rådgivningen riktas till, politiska beslutsfattare och om möjligt den breda allmänheten

Ankartemana anger arbetets prioriteringar 

Kommissionen väljer sina huvudteman, s.k. ankarteman, för verksamhetsperioden och ställer upp de relaterade konkreta målen. Valet av teman reflekterar trenderna i både den nationella och den internationella omvärlden. Läs merä on temarna i komissionens arbetsprogram.