Årsrapport 2019

9.11.2019

Globalt ansvar över regeringsperioderna och förvaltningsgränserna.

För att kunna tackla globala utmaningar, som till exempel klimatförändringen, fattigdomen och bristen på jämlikhet, och för att nå FN:s globala mål för hållbar utveckling krävs ett mer målmedvetet grepp i Finlands utvecklingspolitik och utvecklingssamarbete. I denna rapport går Utvecklingspolitiska kommissionen igenom olika alternativa modeller för en mer långsiktig och resultatorienterad politik.

Utifrån vår analys föreslår vi en modell för globalt ansvar där man fastställer centrala element i utvecklingspolitiken – målsättningar, prioriteringar, centrala principer och finansieringsnivå – som lever vidare från en regeringsperiod till följande. Det skulle förbättra arbetets kontinuitet och resultat jämfört med de lösryckta programmen för en regeringsperiod i taget. Dessa har lett till en ojämnhet i utvecklingssamarbetet och splittring av de knappa resurserna. Modellen för globalt ansvar skulle också stärka utvecklingspolitikens roll i det nationella genomförandet av målen för hållbar utveckling och öka Finlands internationella inflytande. Den uppmuntrar också till branschövergripande samarbete mellan olika aktörer och över förvaltningar.

Utvecklingspolitiska kommissionen anser att det är viktigt att den långsiktiga modellen för utvecklingspolitiken och de strategiska uppdateringarna av den utarbetas genom ett möjligast brett samarbete och att de behandlas i riksdagen. I modellen för globalt ansvar ska det också ingå en klar och tydlig plan för hur medlen för utvecklingssamarbete ska höjas till den nivå som FN rekommenderar. Kommissionen anser att nivån på 0,7 procent av bruttonationalinkomsten ska nås inom de två kommande regeringsperioderna. Minst 0,2 procent av bruttonationalinkomsten ska riktas till de minst utvecklade länderna. Utvecklingspolitiska kommissionen rekommenderar att man stärker kopplingen mellan utvecklingssamarbete, humanitärt bistånd och fredsbyggande som en del av den modell som sträcker sig över regeringsperioderna.

Finlands utvecklingspolitiks tillstånd 2019 (PDF)

Tillbaka till list