KPT:n tehtävät

Valtioneuvosto asetti 12. marraskuuta Kehityspoliittisen toimikunnan vuosille 2016–2019. Puheenjohtajaksi nimettiin kansanedustaja Aila Paloniemi (kesk.). Toimikunnassa ovat edustettuina kaikki eduskuntapuolueet sekä kehityspolitiikan kannalta keskeiset etujärjestöt ja sidosryhmät. Kehityspoliittinen toimikunta (KPT) luo puolueiden ja sidosryhmien yhteistä näkemystä kehityspolitiikasta.

Toimikunnan tehtävänä on seurata ja arvioida Suomen kansainvälisten sitoumusten ja Suomen kehityspoliittisen linjauksen toteutumista sekä edistää kehitysmaiden tilanteeseen vaikuttavaa päätöksentekoa eri politiikkalohkoilla kehitystavoitteiden mukaisesti.  KPT tukee YK:n kestävän kehityksen toimenpideohjelman 2030 ja kestävän kehityksen universaalien tavoitteiden kansallista toimeenpanoa ja edistää globaaleja kehityskysymyksiä koskevaa kokonaisvaltaista keskustelua Suomessa tuomalle yhteen eri sidosryhmiä yhteisten kehityspoliittisten päämäärien toteuttamiseksi. Lisäksi toimikunta seuraa julkisten kehitysyhteistyömäärärahojen tasoa, kehitysyhteistyön ja – politiikan tuloksellisuutta sekä valvoo kehityspolitiikan jatkuvuutta.

KPT:n toimikauden 2016-2019 päätavoitteita on viisi ja ne perustuvat KPT:n mandaatin mukaisiin päätehtäviin: Suomen kehityssitoumusten seurantaan ja toimeenpanon valvontaan, kehityspolitiikan laadun ja pitkäjänteisyyden edistämiseen sekä yhteistyön, omistajuuden ja tietopohjan vahvistamiseen.

  • Tavoite 1: YK:n Agenda2030 kansallisessa toimeenpanossa on vahva kehityspoliittinen ulottuvuus ja se on integroitu pysyväksi osaksi Suomen kestävän kehityksen hallintomallia.
  • Tavoite 2: EU:n kehityspolitiikkaa ja kestävän kehityksen mukaista politiikkajohdonmukaisuutta seurataan Suomessa.
  • Tavoite 3: Kehityspolitiikan asema vahvistuu poliittisessa päätöksenteossa.
  • Tavoite 4: Kehityspolitiikalle ja -yhteistyölle saadaan laki tai muu selkeä pitkänaikavälin kestävän kehityksen perusta.
  • Tavoite 5: Kestävää kehitystä tukeva yhteistyö tiivistyy eri toimijoiden välillä ja kehityspolitiikan omistajuus sekä tietoperustaisuus