Årsrapport 2013

9.11.2013

Finlands utvecklingspolitiska tillstånd 2013: Det lönar sig att framhålla de mänskliga rättigheterna

Utlåtande, 12.9.2013

Kommissionens utvärdering: Ingen utveckling utan mänskliga rättigheter

Det är motiverat att framhålla de mänskliga rättigheterna i Finlands utvecklingspolitik och verkställandet av den nya riktlinjen angående mänskliga rättigheter har fått en bra start. Det finns ändå utrymme för förbättring i hur väl man identifierar människorättsfrågor och i hur benäget Finland är ta tag i dessa frågor, bedömer Utvecklingspolitiska kommissionen i sin årliga utvärdering.

Enligt kommissionen beaktas rättighetsperspektivet synnerligen väl i nya riktlinjer och anvisningar som sammanställts efter att regeringen godkände Finlands utvecklingspolitiska åtgärdsprogram 2012. Det syns bland annat i de landprogram som skrivits som bas för det bilaterala utvecklingssamarbetet. Enligt landprogrammen strävar Finland efter att rikta sitt stöd till de befolkningsgrupper som är allra fattigast och mest utsatta. Också i FN-organ och i utvecklingsbanker har Finland kraftigt framhållit de mänskliga rättigheterna.

Utvecklingspolitiska kommissionen anser ändå att de verktyg som rättighetsperspektivet erbjuder borde tas i bruk mera effektivt. Analysen angående mänskliga rättigheter i landprogrammen borde fördjupas och det strategiska samarbetet med lokala civilsamhällen borde utvidgas. Det är också viktigt att stärka utrikesförvaltningens kunnande och att utveckla metoderna för uppföljning och rapportering.

Kommissionens ordförande, riksdagsledamot Jouko Jääskeläinen säger att Finland måste vara redo att lyfta fram också svåra frågor i den politiska dialogen med partnerländerna. Man ska samtidigt sträva efter att vara konstruktiv och pragmatisk i dialogen. ”Det är inte fruktbart att styvnackat kräva att partnern ska omfatta ett visst synsätt. Man måste förbereda sig på konflikter och från fall till fall försöka finna de bästa strategierna för ett visst land och en viss situation”, konstaterar Jääskeläinen.

Rättighetsperspektivets genomförande förutsätter att finansieringen för utvecklingssamarbetet står på solid grund. Utvecklingspolitiska kommissionen är besviken på regeringens beslut att skära ner anslagen för utvecklingssamarbete, som redan tidigare hade frusits. Finlands löfte om 0,7 procent av bruttonationalprodukten glider allt längre bort.

”Är beslutet om att göra nedskärningar i utvecklingsanslagen ett klokt beslut ens med tanke på vår egen ekonomi? Skulle vi nu ha tillgång till nya marknader och nya vänner i länder som genom en övergripande och aktiv utvecklingspolitik skulle bli goda partner i en etiskt framstående handel”, undrar Jääskeläinen.

Enligt Utvecklingspolitiska kommissionen bör regeringen sammanställa en transparent och trovärdig plan för hur utvecklingsanslagen ska höjas till 0,7 procent i enlighet med Finlands internationella förbindelser. I rambeslutet våren 2014 bör anslagen för 2015–2018 höjas enligt den här planen.

För mera information: 

Jouko Jääskeläinen, ordförande för Utvecklingspolitiska kommissionen, riksdagsledamot, tfn 050 512 0782, jouko.jaaskelainen@eduskunta.fi  Miia Toikka, generalsekreterare för Utvecklingspolitiska kommissionen, tfn 050 525 8649, miia.toikka@formin.fi

finlands-utvecklingspolitiska-tillstand_2013 (pdf)

Tillbaka till list