Kehityspoliittinen toimikunta asetettu toimikaudelle 2024-27

15.1.2024

Kehityspoliittinen toimikunta nimitettiin uudelle toimikaudelle 1.1.2024-31.12.2027 valtioneuvoston yleisistunnossa 7.12.2023.

Lue lisää valtioneuvoston sivuilta: https://valtioneuvosto.fi/paatokset/paatos?decisionId=267

Kehityspoliittisessa toimikunnassa eduskuntapuolueet ja sidosryhmät luovat yhteistä näkemystä kehityspolitiikan ajankohtaisista kysymyksistä ja tekevät suosituksia niiden toimeenpanosta valtioneuvostolle. Toimikunta seuraa sekä kansallisten että Suomen kansainvälisten sitoumusten toteutumista. Kehitysyhteistyön tuloksellisuuden ja jatkuvuuden tuki ovat myös oleellinen osa KPT:n mandaattia.

Kehityspoliittinen toimikunta tekee läheistä yhteistyötä Kestävän kehityksen toimikunnan kanssa ja laatii esityksiä siitä, kuinka Suomi toimeenpanee kehityspolitiikassaan YK:n kestävän kehityksen toimenpideohjelmassa asetettuja, maailman kaikkia maita koskevia tavoitteita ja edistää globaalia ulottuvuutta ministeriöiden ja sidosryhmien välisessä yhteistyössä.

Toimikunnan työn keskeiset tavoitteet toimikaudella 2024-2027 ovat:

• Edistää eduskuntapuolueiden sekä sidos- ja intressiryhmien yhteistyötä ja vuoropuhelua sekä yhteisen näkemyksen muodostamista Suomen kehityspolitiikasta.

• YK:n kestävän kehityksen Agenda 2030:n, Pariisin ilmastosopimuksen ja muiden velvoittavien sopimusten ja kehityspolitiikkaa ohjaavien sitoumusten toimeenpanon seuranta.

• Kehityspolitiikkaan vaikuttavien hallitusohjelman kirjausten toimeenpanon seuranta.

• Kestävää kehitystä tukevan politiikkajohdonmukaisuuden edistäminen päätöksenteossa.

Tavoitteiden saavuttamiseksi toimikunta tarjoaa foorumin kehityspoliittiselle keskustelulle, tiedonvaihdolle, erilaisille kehitysyhteistyöstä tehdyille arvioinneille sekä kannanmuodostukselle. Toimikunta seuraa ja analysoi Suomen kehityspolitiikan toteutumista ja pyrkii vaikuttamaan erityisesti kehityspolitiikasta käytävään eduskuntakeskusteluun. Kehityspoliittinen toimikunta antaa lausuntoja ja suosituksia merkittävistä kehityspolitiikkaan vaikuttavista esityksistä poliittisille päätöksentekijöille sekä laajemmalle yleisölle. Lisäksi toimikunta voi asettaa asiantuntijaryhmiä ja teettää selvityksiä toimialaansa liittyvistä kysymyksistä. Toimikunta laatii kautensa alussa työohjelman (2024-2027), joka tarkentaa ja ohjaa toimikunnan työtä.

Kehityspoliittinen toimikunta on parlamentaarisesti ja yhteiskunnallisesti edustava. Toimikunta koostuu varsinaisista jäsenistä (20) ja asiantuntijajäsenistä. Kaikilla jäsenillä on varajäsenet. Jäsenissä on huomioitu hallituskauden strategisia painopisteitä edustavat sidosryhmät.

Takaisin listaukseen