Biologisk mångfald möjliggör hållbar utveckling – Varför är det viktigt att trygga biodiversiteten i Finlands utvecklingspolitik?

21.1.2021

Med biologisk mångfald, dvs. biodiversitet, avses mångfalden av jordens
arter och ekosystem samt den genetiska variationen hos arterna. Målet
med konventionen om biologisk mångfald (1992) är att skydda biodiversiteten och värna om hållbar användning av delar av den biologiska mångfalden samt att se till att vinster vid användning av genetiska resurser fördelas på ett rättvist och jämlikt sätt i världen.
Trots detta minskar den biologiska mångfalden på ett mycket oroväckande sätt – minskningen är snabbare än någonsin tidigare under människans historia. Antalet arter som hotas av utrotning ökar hela tiden, och redan en miljon djur- och fiskarter riskerar att försvinna.
De framväxande utmaningarna inom den biologiska mångfalden, klimatförändringen och livsmedelssäkerheten samt kopplingarna mellan och till dessa fenomen är viktiga teman även för Utvecklingspolitiska kommissionen (UPK), vars mål är att stärka den globala aspekten inom hållbar utveckling i beslutsfattande i Finland och i global påverkan.
Under innevarande mandatperiod publicerar UPK tre analyser kring temat, varav den första granskar biologisk mångfald. En expertgrupp som består av de deltagande aktörerna i UPK har deltagit i beredningen av publikationen. Gruppens uppgift är att på grundval av information granska den biologiska mångfaldens betydelse och roll i den finländska utvecklingspolitiken samt utarbeta rekommendationer för beslutsfattande
om hållbar utveckling och utvecklingspolitik.

Pressmeddelanden (um.fi)

Tillbaka till list