Utvecklingspolitiska kommissionen: Finland reagerade snabbt för kvinnors rättigheter

9.2.2017

Utvecklingspolitiska kommissionens ledning är nöjd över att Finland har gett sitt politiska stöd till Nederländernas initiativ She Decides, och lovat utöka sin finansiering av globalt arbete för sexuell och reproduktiv hälsa.

”Det är glädjande att Finland har reagerat snabbt och gett sitt offentliga politiska stöd till det här synnerligen viktiga initiativet. Kvinnors och flickors rätt att bestämma om sina egna kroppar är en mänsklig rättighet, en viktig förutsättning för hela familjers välmående och uppehälle, och en nödvändig faktor för balansen i befolkningsutvecklingen. Det är alltså både moraliskt och ekonomiskt förnuftigt att investera i kvinnors och flickors sexuella och reproduktiva rättigheter”, konstaterar Aila Paloniemi (c) som är ordförande för Utvecklingspolitiska kommissionen.

Finlands utvecklingspolitik har satsat på kvinnors och flickors rättigheter i decennier. Dessa rättigheter utgör också en av tyngdpunkterna i Finlands utvecklingspolitik av idag. Hundratals miljoner kvinnor saknar tillgång till trygga preventivmedel, och största delen av dem lever i världens fattigaste länder. Att ha tillgång till trygg familjerådgivning är en grundläggande mänsklig rättighet. Utan preventivmedel, rådgivning och grundläggande service kan man inte uppnå jämställdhet, minska på fattigdomen eller dämpa befolkningstillväxten. Hur målsättningarna i FN:s Agenda 2030 för hållbar utveckling ska uppnås beror i hög grad på hur kvinnors och flickors rättigheter förverkligas.

Finlands stöd har mest kanaliserats via FN-organisationer och internationella frivilligorganisationer. En stor del av de hälsoprojekt som Finland stödjer verkar för sexuell och reproduktiv hälsa. Dessutom finansierar Finland projekt som främjar sexuell och reproduktiv hälsa i Afghanistan, Jemen, Myanmar och Somalia med flera länder.

Världen genomgår en kaotisk period och kvinnors sexuella och reproduktiva rättigheter har haft hård motvind på senaste tid både i Europa och i USA, som är en av de största utvecklingsfinansiärerna internationellt sett.

Det beslut som president Trump nyligen undertecknade fråntar organisationer som verkar för reproduktiv hälsa, trygga aborter och preventivrådgivning finansiering värd cirka 600 miljoner dollar per år. Det innebär att fattiga flickors och kvinnors möjligheter att få de tjänster de behöver minskar. Flickors och kvinnors liv är i fara när oönskade graviditeter, riskabla aborter och mödradödlighet ökar, särskilt i fattiga länder.

Det är därför det är viktigt att länder med likasinnad inställning till kvinnors rättigheter, däribland Finland, håller ihop. Finland har glädjande snabbt utökat sitt understöd till organisationer som verkar för sexuell och reproduktiv hälsa, inspirerad av det nederländska initiativet She Decides. Även om Finlands bidrag inte kommer att bli stort i reda pengar räknat så är beslutet väldigt viktigt och välkommet på principiell nivå.

Det vore önskvärt att det här tilläggsstödet blir en skild, helt ny form av utvecklingsfinansiering.  För även om man har försökt styra nedskärningarna i anslagen för utvecklingssamarbete till andra områden än program som verkar för kvinnors rättigheter, står det klart att också kvinnors rättigheter har fått lida, i synnerhet av de nedskärningar som drabbat FN och frivilligorganisationer.

I riksdagen har man också reagerat snabbt: under ledning av riksdagsledamoten Hanna Sarkkinen (v) har ett skriftligt spörsmål med rubriken ”Trumpadministrationens beslut att förbjuda finansieringen av familjeplaneringsorganisationer i utvecklingsländer” lämnats in. Bland undertecknarna finns representanter för centern, samlingspartiet, SDP, de gröna och SFP.

Utvecklingspolitiska kommissionens ledning uppmanar Finland att tillsammans med EU:s likasinnade medlemsländer ytterligare förstärka kvinnors och flickors ställning, självbestämmanderätt och strävanden efter jämställdhet.

Aila Paloniemi (c), ordförande för Utvecklingspolitiska kommissionen
Hanna Sarkkinen (v), kommissionens första vice ordförande
Saara-Sofia Sirén (saml), kommissionens andra vice ordförande

Utvecklingspolitiska kommissionen (UPK) är ett rådgivande organ som tillsätts av Statsrådet. Kommissionen följer upp och utvärderar Finlands verksamhet inom olika politiska sektorer som påverkar utvecklingsländer.

För mer information:
Aila Paloniemi, Utvecklingspolitiska kommissionens ordförande, tfn 050 511 3067
Katja Kandolin, kommissionens koordinator, tfn 050 593 6229
Marikki Stocchetti, kommissionens generalsekreterare, tfn 050 525 8649

Tillbaka till list