Utvecklingspolitiska kommissionen: Snabbare och ambitiösare beredning av lagen om företagsansvar

14.12.2020

Pressmeddelanden, 7.10.2020:

Utvecklingspolitiska kommissionen påskyndar lagen om företagsansvar som gör finländska företag skyldiga att iaktta tillbörlig aktsamhet även utanför Finland och sålunda minskar negativa effekter på miljön och mänskliga rättigheter.

”Det finns ett tydligt behov av och önskan om nationell reglering. Beredningen av lagen borde inledas utan dröjsmål. Gemensamma bindande spelregler belönar aktörer som redan iakttar tillbörlig aktsamhet. Å andra sidan förpliktigar lagen de företag som saken gäller och som ännu har saker i sin verksamhet som behöver utvecklas att ändra sina verksamhetssätt”, säger ordföranden i Utvecklingspolitiska kommissionen Inka Hopsu.

Genom sitt ställningstagande svarar Utvecklingspolitiska kommissionen på arbets- och näringsministeriets begäran om utlåtande om den juridiska utredningen av lagen om företagsansvar. Utvecklingspolitiska kommissionen anser att frågan om lagen är viktig med tanke på utvecklingspolitiken och att den är en väsentlig del av Finlands globala ansvar inom hållbar utveckling och verkningsfullhet.

Lagar har bättre effekt än frivilliga principer

Utvecklingspolitiska kommissionen anser att det är viktigt att det skapas en lagstiftningsgrund för frivilliga ansvarighetsförbindelser för företag som företagen ska följa oberoende av produkters och tjänsters ursprung.

”Lagar är en effektivare metod än frivilliga principer när det gäller att undvika och minska människorätts- och miljörisker. Genom lagar kan myndigheterna ingripa och stoppa verksamhet som är skadlig och vägleda till korrigerande åtgärder” säger Utvecklingspolitiska kommissionen i sitt ställningstagande.

Utvecklingspolitiska kommissionen anser att lagen om företagsansvar bör förpliktiga företagen att vara mera medvetna om de effekter på och risker för mänskliga rättigheter som deras verksamhet innebär. Företagen ska också följa upp och rapportera om dem. 

Utvecklingspolitiska kommissionen önskar att lagen ska gälla såväl storföretag som små och medelstora företag, oberoende av företagsform, bransch eller verksamhetsfält, när företagens verksamhet innebär människorätts- och miljörisker. 

”En öppen och flexibel bestämmelse om tillbörlig aktsamhet ger företagen svängrum att uppfylla sina skyldigheter och sköta rapporteringen på ett sätt som passar företagets verksamhetsmodell och står i relation till de risker som verksamheten innebär”, säger Utvecklingspolitiska kommissionen.

Hela värdekedjan ska tas med i granskningen

Utvecklingspolitiska kommissionen anser att man i företagens bedömning av människorätts- och miljörisker bör granska hela värdekedjan i enlighet med FN:s principer för företag och mänskliga rättigheter. Omsorgsskyldigheten i värdekedjan bör för företagets del omfatta de åtgärder och aktörer som företaget rimligen kan påverka.

”Skyldigheten bör emellertid vara tillräcklig så att lagen får önskad effekt”, säger Inka Hopsu.

Utvecklingspolitiska kommissionen anser att den nationella lagstiftningen stöder främjandet av regleringen av företagsansvar i Europeiska Unionen och förbereder finländska företag för förändringar på EU-nivå.

Finlands näringsliv, en av medlemmarna i Utvecklingspolitiska kommissionen, anser att det inte finns något behov för en ny nationell lag om företagsansvar. Företagarna i Finland stöder inte heller en nationell reglering av företagsansvar. Båda anser emellertid att det är viktigt att främja reglering på överstatlig nivå.

Mer information:

Inka Hopsu, ordförande för Utvecklingspolitiska kommissionen, tfn 040 758 9545 och 
Marikki Stocchetti, generalsekreterare för Utvecklingspolitiska kommissionen, tfn 050 525 8649

Riksdagens e-postadresser har formen fornamn.efternamn@riksdagen.fi
Utrikesministeriets e-postadresser har formen fornamn.efternamn@formin.fi.

Utvecklingspolitiska kommissionen är det enda organet som gör systematiska och breda uppföljningar och analyser av Finlands utvecklingssamarbete och utvecklingspolitik. Statsrådet tillsätter Utvecklingspolitiska kommissionen för en regeringsperiod i taget. Medlemmarna i kommissionen är företrädare för riksdagspartierna, intresseorganisationer, civilsamhällesorganisationer och universitet som ingår i nätverket UniPID.

Tillbaka till list