Selvitykset vuosina 2005-2007

16.12.2007

Kolmannen vuosilausuntonsa valmistelun yhteydessä toimikunta teetti Suomen kehityspolitiikan tulevaisuudenlinjoja pohtineen työnstä tueksi selvityksen nk. Nordic+ -maiden (Ruotsi, Tansa, Norja, Iso-Britannia, Irlanti, Hollanti, Suomi) kehityspoliittisiten ohjelmien päälinjauksista ja eroavaisuuksista.

Nordic+ -selvitys

European Center for Development Policy Managment (ECDPM) teetti vuonna 2006 tutkimuksen kehityspoliittisen johdonmukaisuuden edistämisen välineistä EU:n jäsenvaltioissa. KPT käytettiin yhtenä tutkimuksen tapaustutkimusmaista. Tutkimuksen johtopäätöksinä todettiin, että toimikunta on ollut vaikuttava ja tehokas kehityspoliittisen johdonmukaisuuden edistämisen väline.

ECDPM Development Policy Committee Case Study

Kehityspoliittinen toimikunta on teettänyt selvityksen kehitysvaikutusten vaikutusarvionanalyysin välineistä. Selvityksen taustalla oli kehityspoliittisen toimikunnan halu tehdä konkreettisia toimenpide-ehdotuksia kehityspoliittisen johdonmukaisuuden parantamiseksi Suomen EU-puheenjohtajuuskaudelle.

Toimikunnassa vallinneen näkemyksen mukaan erityisesti EU:n tasolla poliittisia päätöksiä joudutaan tekemään paljolti tuntematta niiden osin ristiriitaisia kehityspoliittisia vaikutuksia. KPT:n mielestä Suomen tulee edistää EU-tasolla ja kansallisesti sellaisten ennakkoarviointien kehittämistä, jossa politiikkapäätösten vaikutukset köyhyyteen ovat fokuksessa.

Vaikuttavuusarviointi: taustat, menetelmät ja käyttöyhteys politiikkakoherenssin näkökulmasta (pdf)

 

Takaisin listaukseen