Utvecklingspolitiska kommissionens utlåtande: Utvecklingssamarbetet behöver en finansieringsmodell som sträcker sig över flera regeringsperioder

7.11.2018

Enligt Utvecklingspolitiska kommissionen (UPK) behövs det en tydlig plan för Finlands utvecklingssamarbete. Planen bör sträcka sig över flera regeringsperioder och innebära att anslagen höjs till 0,7 procent av bruttonationalinkomsten inom de kommande två regeringsperioderna. Som medlem i FN, OECD och EU har Finland förbundit sig till detta.

”För att de globala problemen ska kunna lösas måste även Finland vidta åtgärder. Därför behöver vi snabbt en trovärdig plan för att öka anslagen för utvecklingssamarbetet till 0,7 procent. Nästa regering måste omgående börja genomföra planen”, konstaterar UPK:s ordförande riksdagsledamot Aila Paloniemi (Centern).

I budgetpropositionen för nästa år utökas anslagen för det egentliga utvecklingssamarbetet med 32,4 miljoner euro, vilket innebär att finansieringen ökar från cirka 0,39 till 0,41 procent av bruttonationalinkomsten. Under de närmaste åren väntas den dock på nytt sjunka under 0,4 procent.

UPK har redan tidigare kritiserat den alltför generella formulering som även använts i regeringsprogrammet, enligt vilken målet på 0,7 procent ska nås ”på lång sikt”. Även OECD kräver att Finland utarbetar en tydlig plan för hur detta ska åtgärdas.

För att målet på 0,7 procent av bruttonationalinkomsten ska kunna uppnås inom två regeringsperioder krävs det enligt UPK:s bedömning sannolikt ett engångstillägg på 200 miljoner euro 2020 och därefter ett årligt tillägg på 128 miljoner euro fram till 2028. En större höjning av engångskaraktär 2020 kompenserar de nedskärningar på 330 miljoner euro per år som gjorts i gåvobiståndet under innevarande regeringsperiod. Utöver anslagen för det egentliga utvecklingssamarbetet bör finansinvesteringarna i form av lån och kapital fortsättningsvis uppgå till cirka 130 miljoner euro per år.

UPK anser att man förutom att höja anslagen även bör se över hur utvecklingssamarbetet riktas. Finland har redan förbundit sig att avsätta minst 0,2 procent av bruttonationalinkomsten till de minst utvecklade länderna. För närvarande är andelen endast 0,13 procent.

UPK menar att en finansieringsmodell som sträcker sig över flera regeringsperioder bör backas upp av en mer långsiktig utvecklingspolitisk strategi som likaså omfattar flera regeringsperioder. UPK kommer att utarbeta ett förslag till en sådan strategi under våren. De utvecklingspolitiska prioriteringarna liksom de resultat som uppnåtts och den effekt som konstaterats bör framgå tydligare än förut vid allokeringen av finansieringen. Samtidigt bör man se till att de åtgärder som vidtas och de finansieringsformer som tillämpas är konsekventa.

Ytterligare information: Aila Paloniemi, UPK:s ordförande, tfn 050 511 3067; Marikki Stocchetti, UPK:s generalsekreterare, tfn 050 525 8649, marikki.stocchetti@formin.fi

Läs mera: utlåtande Utvecklingssamarbetet behöver en finansieringsmodell som sträcker sig över flera regeringsperioder

Tillbaka till list