Lausunnot 2003-2007

30.6.2006

Yksittäisiä lausuntoja

KPT:n lausunto ulkoasiainministeriön kansalaisjärjestölinjaukseen, julkaistu 1.9.2009 (PDF, 5 sivua, 29 kt)

Kehityspoliittisen toimikunnan työvaliokunnan mukaan valtionvarainiministeriön ehdotus vuoden 2007 talousarvioehdotukseksi ei tue realistista kasvukehitystä kehitysyhteistyön 0,7 prosentin BKTL-tavoitteen saavuttamiseksi vuonna 2010. Kehitysyhteistyömäärärahojen irroittamista valtiontalouden kehysmenettelystä tulee vakavasti harkita.

Kehityspoliittisen toimikunnan lausunto valtiovarainministeriön ehdotukseksi vuoden 2007 talousarvioksi, julkaistu 3.8.2006 (PDF, 1 sivu, 14 kt)

Development cooperation appropriations should be secured by law, Press release 3.8.2006 (PDF, 1 sivu, 6 kt)

Suomen kehityspolitiikan johdonmukaisuus

Kehityspoliittinen toimikunta on teettänyt selvityksen kehitysvaikutusten vaikutusarvionanalyysin välineistä.

Selvityksen taustalla oli kehityspoliittisen toimikunnan halu tehdä konkreettisia toimenpide-ehdotuksia kehityspoliittisen johdonmukaisuuden parantamiseksi Suomen EU-puheenjohtajuuskaudelle. Toimikunnassa vallinneen näkemyksen mukaan erityisesti EU:n tasolla poliittisia päätöksiä joudutaan tekemään paljolti tuntematta niiden osin ristiriitaisia kehityspoliittisia vaikutuksia.

KPT:n mielestä Suomen tulee edistää EU-tasolla ja kansallisesti sellaisten ennakkoarviointien kehittämistä, jossa politiikkapäätösten vaikutukset köyhyyteen ovat fokuksessa.

Vaikuttavuusarviointi: taustat, menetelmät ja käyttöyhteys politiikkakoherenssin näkökulmasta (PDF, 15 sivua, 80 kt)

Kehityspoliittinen toimikunta on antanut lausuntoja valtioneuvoston ohjelma- ja selontekotyöhön eri politiikan aloilla kehityspoliittisen näkökulman määrittelemiseksi ja sen sisällyttämiseksi kaikille politiikkalohkoille.

Kauppa- ja kehityspolitiikan yhteensovittaminen on globalisaation etenemisen myötä käynyt yhä tärkeämmäksi. Suomen 8.9.2005 hyväksytyssä ensimmäisessä kauppapoliittisessa ohjelmassa on kiitettävällä tavalla huomioitu tarve laaja-alaiselle kehityspolitiikan johdonmukaisuudelle. Lausunnossaan ohjelman valmisteluun kehityspoliittinen toimikunta korosti toimivan kauppapoliittisen järjestelmän olevan edellytys kehityspoliittisen tavoitteiden saavuttamiselle sekä tarvetta Suomen toiminnalle kaupan ja kehityksen johdonmukaisuuden edistämiseksi EU:ssa.

KPT:n lausunto Suomen kauppapoliittinen ohjelma -luonnokseen, julkaistu 5.7.2005 (PDF, 13 sivua, 96 kt)

Siirtolaisuuteen ja maahanmuuttoon liittyy suuri määrä vaikeasti ennakoitavia kysymyksiä. Vuoden 2005 aikana laadittu ehdotus Suomen maahanmuuttopoliittiseksi ohjelmaksi tarkastelee maahanmuuttopolitiikkaa myös kehityspoliittisesta näkökulmasta. Kehityspoliittisen toimikunnan lausunto korosti tarvetta siirtolaisuuden vaikutusten ennakointiin, siirtolaisuuskysymysten johdonmukaista huomioonottamista poliittisessa päätöksenteossa sekä Suomeen tulevien maahanmuuttajien tarpeiden huomioimista

KPT:n lausunto maahanmuutto- ja kehityspolitiikan johdonmukaisuudesta, julkaistu 26.5.2005 (PDF, 7 sivua, 59 kt)

KPT:n lausunto kestävän kehityksen kansallisen strategian luonnokseen, julkaistu 10.4.2006 (PDF, 4 sivua, 22 kt)

KPT:n lausunto Globalisaation hallinta ja Suomi -selvitykseen, julkaistu 23.3.2005 (PDF, 4 sivua, 31 kt)

KPT:n lausunto turvallisuus- ja puolustuspoliittiseen selontekoon, annettu 14.5.2004 (PDF, 5 sivua, 61 kt)

EU:n kehityspolitiikan johdonmukaisuus

KPT:n lausunto EU:n kehityspolitiikan julkilausumaan, annettu 2.9.2005 (PDF, 3 sivua, 27 kt)

KPT:n lausunto: Suomen EU-puheenjohtajuuskauden painopisteet, annettu 21.12.2004 (PDF, 3 sivua, 28 kt)

Kehitysyhteistyön määrärahat

Kehitysyhteistyöseminaari eduskunnassa 29.9.2006 klo 9.00-12.30

Kehityspoliittinen toimikunta, Eduskunnan globaaliryhmä ja Kirkon ulkomaanapu järjestivät 29.9 avoimen seminaarin Kehitysyhteistyö murroksessa – Keskustelua kehitysyhteistyöstä eduskuntavaalien alla eduskunnan auditoriossa.

Seminaarikutsu (PDF, 2 sivua, 137 kt)

Seminaarin taustamateriaali (PDF, 2 sivua, 95 kt)

Kehityspoliittinen toimikunta: valtiontalouden kehyspäätös tuleville vuosille määrittelee Suomen panoksen globaalin eriarvoisuuden vähentämiseen. Kehityspoliittinen toimikunta luovutti 13.3.2006 valtioneuvostolle yksimielisen lausuntonsa koskien kehitysyhteistyö-määrärahojen kasvattamista vuosien 2007-2011 valtiontalouden kehyspäätöksessä maaliskuussa 2006. Lausunto kehottaa hallitusta nostamaan kehitysyhteistyömääräahoja nykyistä nopeammin, jotta kasvu 0.7% BKTL-tavoitteen saavuttamiseksi vuonna 2010 olisi mahdollisimman tasaista. Toimikunnan puheenjohtaja Gunvor Kronmanin mukaan lausunto on viesti siitä, että hallitukselta odotetaan sitoutumista globaalin köyhyyden poistamiseen.

KPT:n lausunto kehitysyhteistyömäärärahojen kasvattamisesta valtiontalouden kehyspäätöksessä 2007-2011, annettu 20.12.2005 (PDF, 3 sivua, 20 kt)

KPT:n lausunto vuoden 2005 talousarvioon, annettu 17.8.2004 (PDF, 3 sivua, 25 kt)

YK

Kehityspoliittinen toimikunta on osallistunut aktiivisesti YK Major Event -huippukokouksen valmisteluun, kokousvaltuuskuntaan sekä sen jälkiarviointiin ja on laatinut kokousta koskien kolme lausuntoa.

Kehityspoliittisen toimikunnan pääsihteerin kommentti YK:n Major Event -huippukokouksen kolmas loppuasiakirjaluonnos, 12.8.2005 (PDF, 1 sivu, 28 kt)

Kehityspoliittisen toimikunnan työvaliokunnan kommentti: YK:n Major Event -huippukokouksen loppuasiakirjaluonnos, annettu 13.6.2005 (PDF, 4 sivua, 31 kt)

Suomen valmistelu YK:n Major Event -huippukokoukseen, annettu 9.5.2005 (PDF, 2 sivua, 21 kt)

Pääsihteerin lausunto Cardoso-raporttiin (KPT), annettu 28.9.2004 (PDF, 3 sivua, 33 kt)

Muut lausunnot

KPT:n puheenjohtajan ja pääsihteerin lausunto Suomen Akatemian kehitystutkimuksen strategialuonnokseen, annettu 11.8.2005 (PDF, 2 sivua, 22 kt)

KPT:n työvaliokunnan kommentti UM:n Kehityspoliittiseen tutkimuslinjaukseen, annettu 13.6.2005 (PDF, 2 sivua, 21 kt)

KPT:n lausunto: Hallituksen kehityspoliittinen ohjelma, annettu 16.12.2003 (PDF, 12 sivua, 45 kt)

Takaisin listaukseen